Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť

GASTRO KOŘENÍ s.r.o.
IČO: 27554279
DIČ: CZ27554279
Spisová značka: C 25798 vedená pri Krajskom súde v Hradci Králové

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu na internetovej adrese www.koreni-gastro.cz

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmieny“) internetového obchodu koreni-gastro.cz, identifikačné číslo: 27554279, (ďalej iba „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka (ďalej iba „občiansky zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej iba „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.koreni-gastro.cz (ďalej iba „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej iba „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 Ustanovenia, ktoré sa odlišujú od obchodných podmienok, je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienkami.

1.4 Ustanovenie obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Tímto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľské a osobné údaje

2.1 Obchod koreni-gastro.cz nerobí registráciu užívateľov a nezhromažďuje ich dáta na iné účely než je uskutočnenie zmluvného záväzku, čiže uzatvorenie objednávky a odoslanie tovaru na uvedenú adresu.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje a informácie tretím stranám bez vedomia zákazníka.

2.3 Viac viď. čl. 13 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvednia cien daného tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar nemôže byť zo svojej podstaty vrátený bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu na základe individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje rovnako informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu, platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1. objednanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronickej nákupnej tašky webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho nachádzať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „kúpiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Okamžite po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí túto skutočnosť kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej iba „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6 Predávajúci je vždy v závislosti od charakteru objednávky oprávnený (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické rozhovory), si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasladujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho…(ďalej iba „účet predávajúceho“),
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamžiku pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8 V prípade, že je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, vystaví predávajúci kupujúcemu po úhrade ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobne na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že na základe ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený na prianie kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, rovnako ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nezvrátiteľne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. obchodných podmienok alebo o iný prípad kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmlvvy je viacero druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy kupujúci, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 V prípadoch, v ktorých má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a v prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 V prípade, že je z dôvodu, ktorý je na strane kupujúceho, nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, pokiaľ sú predávajúcim vydané.

7. Práva z vadného plnenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci je zodpovedný za to, že tovar pri preberaní kupujúcim, je bez závad. Predávajúci je hlavne zodpovedný za to, že v dobe, kedy bol tovar prebratý kupujúcim:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a pokiaľ táto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý uvádza predávajúci alebo na účel, na ktorý sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar odpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, v prípade, že bola akosť alebo prevedenie určené na základe dohodnutého vzorku alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, rozmere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkom právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu, kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prebratia.

7.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Informáciu o vybavení sťažností kupujúci zašle predávajúcemu na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4 Za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je zodpovedná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line, nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využíť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://evropskyspotrebitel.cz je kontaktné miesto podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (E) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6 Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu živnosti vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastnou ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu, okrem iného, dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1756 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.1.1. ďalej tiež čl. 13 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 známeho ako GDPR

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ostatné, ktoré údá v kontaktnom alebo inom formulári na našich webových stránkach (ďalej všetko spoločne len ako „osobné údaje“).

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Pokiaľ kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim rovnako na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej na webovom rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu – spracovateľa. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim, bez predošlého súhlasu kupujúceho, predávané tretím osobám.

9.6 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.7 V prípade, že by kupujúci nadobudol podozrenie, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) spracováva jeho údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo je v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.7.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.7.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.8 V prípade splnenia všetkých zmluvných záväzkov môže zákazník požiadať o odstránenie svojich osobných údajov zo systému predávajúceho a to na základe potvrdenej písomnej žiadosti.

9.9 Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je mu povinný poskytnúť túto informáciu. Predávajúci má právo za poskytnutú informáciu požadovať primeranú úhradu, ktorá neprevyšuje náklady nutné na poskytnutie informácií.

10. Zasielanie obchodných informácií a ukladanie cookies

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1 Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, hlavne týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvuy, musí byť doručené poštou, formou doporučeného dopisu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné od okamžiku ich doručenia prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné v prípade, že je oznámenie kupujúcim odoslané v lehote pre odstúpenie.

11.2 Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo, ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3 Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciou vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, neplatné ustanovenia nahradí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa doručenia GASTRO – KOŘENÍ s.r.o. (prevádzka – výroba – predajňa) Turkova 77 517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ. Adresa elektronickej pošty obchod@koreni-gastro.cz, telefón 494 900 056.

V Předměřicích nad Labem dňa 1.1.2019